Futures - Qidong, CHN - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Standings

Best Scorers
Zhou Yongji
0
CHN
2
Zongqi Xu (2) 0
Best Attackers
Zhou Yongji
0
CHN
2
Zongqi Xu (2) 0
Best Attackers
Halaiti Kadeliye
2
Yifan Yang (2) 0
Best Blockers
Zhou Yongji
0
CHN
2
Zongqi Xu (2) 0
Best Blockers
Halaiti Kadeliye
2
Yifan Yang (2) 0
Best Servers
Zhou Yongji
0
CHN
2
Zongqi Xu (2) 0

Advertising