Futures - Wuhan Qingshan, CHN - 2024  - Beach Pro Tour 2024 - men's reserve team list

All
PositiePos.CountrycountryTeamTeamPlayer 1Player 1Player 2Player 2Entry PtsE. PtsEntry Tech PtsE. T. PtsSeed PtsS. PtsSeed Tech PtsS. T. Pts
1CHN
Ch. Y. Feng/ZHOU Shouzhi
CHN
Chuangye FengShouzhi Zhou00100100
2CHN
X. Y. Tang/X.Yuan
CHN
xingyu TangXu Yuan0000
3CHN
ZHENG Mingyi/YANG Zeqi
CHN
Mingyi ZhengZeqi Yang0000
4CHN
LIU Guobao/ZHOU Yihang
CHN
Guobao LiuYihang Zhou0000