Futures - Ios, GRE - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season