Futures - Leuven, BEL - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season